พีเอชดาวน์ (pH Down)

พีเอชดาวน์ (pH Down)

พีเอชดาวน์ (pH Down) ในการ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ นั้น การควบคุมค่าความเป็น กรด-ด่าง ( pH ) ของสารละลายในระบบ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นไม่น้อยไปกว่าการใส่ธาตุอาหารให้กับพืช หากไม่สามารถรักษาระดับความเป็น กรด-ด่าง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ การปลูกพืชไว้ได้ จะทำให้พืชไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารที่มีในระบบ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

Showing all 1 result